PUBLIKĀCIJAS:


 1. Sudraba, V., Skaldere-Darmudasa, G. (2022). Psihosomatiskā medicīna. Rīga: RSU izdevniecība. Grāmatas apjoms 334 lpp.
 2. Zārde I., Zvejniece L., Sudraba V., Vanaga T. (2021). Atkarību veidošanās un terapija. Psihodinamisks skatījums. Doctus. https://www.doctus.lv/raksts/medicina-un-farmacija/kliniska-prakse/atkaribu-veidosanas-unterapija.-psihodinamisks-skatijums-4835/
 3. Tomme A., Lazdiņa A., Kajandere A., Vanaga T., Sudraba V. (2021). Pacientu ar atkarībām aizsardzības mehānismi un īsā intervence primārās prakses ārstu darbā. Doctus. https://www.doctus.lv/raksts/medicina-un-farmacija/pacientu-ar-atkaribam-aizsardzibasmehanismi-un-isa-intervence-primaras-prakses-arstu-darba-5016/
 4. Kolesnikova, J., Perepjolkina, V., Sudraba, V., Martinsone, K., Stepens, A. (2020). Relationship Between Personality Disorders Scales, Pathological Personality Traits, and Six Domains of Functioning in Sample with Alcohol Use Disorder.
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00498/full 
 5. Sudraba V., Strīķe I. (2020). Correlation between Type D Personality Traits and Problem Solving in Students. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VI, May 22th -23th, 391-400. http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol6.5026
 6. Sudraba V., Briede I. (2020). Individual and professional values of nurse practitioners. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VI, May 22th -23th, 380-390. http://dx.doi.org/10.17770/ sie2020vol6.5033
 7. Sudraba V., Mārtinsone K. (2019). Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija, 2. papildinātais izdevums. Rīga: RSU izdevniecība. Monogrāfijas apjoms 183 lpp.
 8. Mārtinsone K., Sudraba V. (zin.red.). (2019). Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva, 2. papildinātais izdevums. Rīga: RSU izdevniecība. Kolektīvās monogrāfijas apjoms 415 lpp.
 9. Zuitiņš J., Pipere A., Sudraba V. (2019). Interpretatīvās fenomenoloģiskās analīzes pielietojums paliatīvā aprūpē esoša bērna tēvu pieredzes izpētē. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Vol. VII, 163-174.
 10. Sudraba V., Mārtinsone K. (2018). Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija. Rīga: RSU izdevniecība. Monogrāfijas apjoms 172 lpp.
 11. Zuitiņš J., Pipere A., Sudraba V. (2018). Fenomenoloģiskās pieejas izvēle dzīves pieredzes izpētei: metodoloģiskais salīdzinājums. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Vol. VII, 307-319.
 12. Sudraba V. (2017). Supervīzija grupā. // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse. Rīga: RSU. Mārtinsone K., Mihailova S. (red.). (77.-82.lpp.)
 13. Sudraba V. (2017). Psihodinamiskie koncepti supervīzijā // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse. Rīga: RSU. Mārtinsone K., Mihailova S. (red.). (235.-283.lpp.)
 14. Bite I., Mārtinsone K., Sudraba V. (2016). Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC. Zinātniskie recenzenti: Juris Dragūns, Natālija Ivanova, Aleksejs Ruža. Monogrāfijas apjoms 624 lpp.
 15. Mārtinsone K., Sudraba V. (zin.red.). (2016). Veselības psiholoģija. Rīga: RSU.
 16. Stokenberga I., Freimane G., Sudraba V., Bite I. (2015). Veselība un slimība psiholoģijā. (13.nodaļa; 171.-242.lpp.) // Mārtinsone K., Miltuze A. (zin.red.). Psiholoģija II. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. Rīga: Zvaigzne ABC.
 17. V. Sudraba, A.Millere, L. Deklava, E.Millere, Z.Zumente, K.Circenis, I. Millere. (2015). Stress coping strategies of Drug and Alcohol Addicted patients in Latvia. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 205: 632 – 636.
 18. V. Sudraba, A.Millere, L. Deklava, E.Millere, Z.Zumente, K.Circenis, I. Millere. (2015). Treatment Motivation Differences between Minnesota and Methadone Program Patients with Substance Use Disorder in Latvia. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 205: 627 – 631.
 19. K. Circenis, J. Jeremejeva, I. Millere, L. Deklava, A. Paparde, V. Sudraba. (2015). Supervision in Nursing: Latvian sample study. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 205: 86 – 91. 
 20. L. Deklava, K. Lubina, K. Circenis, V. Sudraba, I. Millere. Causes of anxiety during pregnancy. (2015). Procedia - Social and Behavioral Sciences. 205: 623 – 626. http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/205 
 21. Sudraba V. (2014). The Perception of Various Physician Specialists on Addiction Treatment Methods in Latvia. Journal of Alcoholism & Drug Dependence. 2(2): 149. DOI: http://dx.doi.org/10.4172/2329-6488.1000149
 22. Millere A., Pūce A., Millere E., Zumente Z., Sudraba V., Deklava L., Millere I., Caune L., Vagale A. (2014). Treatment Motivation Factor Analysis of Patients with Substance Use Disorders in Latvia. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 159: 298–302.
 23. Sudraba V.,  Millere A., Pūce A., Millere E., Zumente Z., Deklava L., Millere I., Caune L., Vagale A. (2014). Stress Coping of Patients with Substance Use Disorders in Latvia. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 159: 303–308.
 24. Millere A., Pūce A., Millere E., Zumente Z., Caune L., Sudraba V., Deklava L., Vagale A., Millere I. (2014). Analysis of the Dynamics of Treatment Motivation and Stress Coping of Substance Use Disorders Patients in Minnesota Program of Latvia. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health (IJCRIMPH). 6 (7): 216−225.
 25. Sudraba V, Martinsone K, Arnis V. (2014). Changes of indicators of social intelligence for substance use disorders patients: before Minnesota program, after program treatment and six months later. SHS Web of Conference. 10 (00045). DOI: http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20141000045
 26. Sudraba V. (2013). Narkoloģiskā palīdzība Latvijā – vai joprojām dzīvojam Sūnu ciemā? Latvijas Ārsts. 2013; 12: 54−61.
 27. Sudraba V, Martinsone K. (2013). Narkoloģisko pacientu sociālā intelekta rādītāji. RSU Zinātniskie raksti. 2013.gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. Rīga: RSU. 1.sējums: 345.−351. lpp.
 28. Hartmane S., Martinsone K., Sudraba V. (2013). Drāmas terapija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem trauksmainiem pusaudžiem rehabilitācijas procesā veselības uzvedības sekmēšanai: pilotpētījums. RSU Zinātniskie raksti. 2013.gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. Rīga: RSU. 1.sējums: 352.−363. lpp.
 29. Sudraba V, Millere I, Rancans E. (2012). The Effectiveness of Self-Help Groups and Psychotherapy: Substance Use Disorders Patients Self-Assessment. Medicina (Kaunas). 48(10): 544-551.
 30. Sudraba V, Millere I, Rancans E. (2012). Substance use disorder patients’ attitude towards treatment with psychotherapy and self-help groups. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health (IJCRIMPH). 4(7): 1382−1391.
 31. Sudraba V, Rancāns E, Millere I. (2012). Narkoloģiskā palīdzība valstī dažādu Latvijas reģionu ārstu vērtējumā. RSU Zinātniskie raksti. 2012.gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. Rīga: RSU. 1.sējums: 173.−182. lpp.
 32. Sudraba V, Rancans E, Millere I. (2012). The Emotional Intelligence Features of Substance Use Disorders Patients: Pilot research Results. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health (IJCRIMPH). 4(5): 485−501.
 33. Sudraba V, Rancans E, Dave V. (2012). Awareness of doctors of health care and possible therapy methods for dependant patients in Latvia. SHS Web of Conferences 2. Proceedings. 3rd International interdisciplinary Scientific Conference Society. Health. Welfare.1st Congress of Rehabilitation Doctors of Latvia. Rehabilitation Days, November 11−12 2010. Riga Stradiņš University, EDP Sciences. 00034, pp. 1−5. DOI: 10.1051/shsconf/20120200034.
 34. Sudraba V, Martinsone K. (2012). Social intelligence indicators for addiction disorder patients. 7th Annual International Scientific Conference „New Dimensions in the development of Society” Proceedings. Dedicated to the anniversary of the Faculty of Social Sciences, October 6−7, 2011,  Jelgava, Latvia. pp.201−214.   
 35. Sudraba V, Rancāns E, Millere I. (2011). Narkoloģiskā situācija Latvijā ārstu skatījumā. RSU Zinātniskie raksti. 2011.gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. Rīga: RSU. 1.sējums: 175.−182.lpp.
 36. Sudraba V, Rancāns E, Millere I. (2010). Narkoloģiskās palīdzības veidu un to efektivitātes vērtējums pacientu skatījumā. RSU Zinātniskie raksti. 2010.gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. Rīga: RSU. 1.sējums: 43.−53.lpp.
 37. Sudraba V, Martinsone K. (2013). Narkoloģisko pacientu sociālais intelekts.// 2013.gada RSU zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 118.lpp.
 38. Судраба BB, Ранцан ЭА, Миллере ИК. (2011). Посещаемость и эффективность психотерапии и групп самопомощьи– взгляд наркологических пациентов.178–180 стр. Под ред. С.А. Осиповой, В.И. Курпатова. Современные методы психотерапии: материалы ежегод. научно-практического симпозиума. СПб. мед. акад. последипл. образ. – Санкт-Петербург: СПбМАПО, 220 стр.
 39. Millere A., Pūce A., Millere E., Zumente Z., Vagale A., Caune L., Deklava L., Millere I., Sudraba V. Latvijā realizētās Minesotas programmas pacientu motivācijas analīze dinamikā. RSU 2014.gada  Zinātniskā konference. Tēzes. 131.lpp.
 40. Millere A., Pūce A., Millere E., Zumente Z., Vagale A., Caune L., Deklava L., Millere I., Sudraba V. Latvijā realizētās Minesotas programmas pacientu stresa pārvarēšana. RSU 2014.gada  Zinātniskā konference. Tēzes. 132.lpp.
 41. Sudraba V, Millere I, Rancans E. Social and emotional intelligence of alcohol and drug addicts patients.   // Alcoholism: Clinical & Experimental Research. 2012; 36(s2). 16th World Congress of International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA). Sapporo, Japan, 9−12th September 2012.
 42. Sudraba V, Martinsone K, Millere I, Rancans E. Social intelligence for substance use disorders patients. Psychology & Health. 2012, 27(1): 334−335. 26th Conference of the European Health Psychology Society Resiliance and Health. Prague, Czech Republic, 21st−25th August 2012.
 43. Sudraba V, Rancans E, Dave V. View of doctors and patients about dependence treatment help in Latvia. // Alcohol and Alcoholism. Journal of the European Society for Biomedical Research on Alcoholism. Abstracts ESBRA 2011. Oxford University Press. Vol. 46(1): i56. 13th Congress of the European Society for Biomedical Research on Alcoholism (ESBRA). Vienna, Austria, 4−7th September 2011.
 44. Sudraba V, Dave V. Attendance and effectiveness of self-help groups and psychotherapy in substance use disorders patients’ assessment. // Alcohol and Alcoholism. Journal of the European Society for Biomedical Research on Alcoholism. Abstracts ESBRA 2011. Oxford University Press. Vol. 46(1): i54–i55. 13th Congress of the European Society for Biomedical Research on Alcoholism (ESBRA). Vienna, Austria, 4−7th September 2011.
 45. Sudraba V, Rancans E, Dave V. Self  evaluating  of  treatment ways  and  their effectivity  for  addicted  patients. // Alcoholism: Clinical& Experimental Research. Current Topics and Innovations in Alcohol Research. 34(8): 165A, P304. 2010 ISBRA World Congress. Paris, France, September  13–16 th  September 2010.
 46. Sudraba V, Martinsone K. Changes of indicators of Social Intelligence for substance use disorder patients: before Minnesota program, after program treatment, and six months later. // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference Society, Health, Welfare. Riga, 22–23 th November 2012.
 47. Sudraba V, Rancans E, Dave V. Varieties of addiction treatment and its promoted improvements: Self-evaluation of patients with substance use disorders. // Annual Symposium 2012. York, United Kingdom, 8–9th November 2012.
 48. Sudraba V, Rancans E, Millere I. Opinions about management of substance use disorders from the perspective of doctors in Latvia. // International Congress of the Royal College of Psychiatrists „Psychiatry: medicine and the future”. Liverpool, United Kingdom, 10–13th  July 2012.
 49. Sudraba V. The viewpoint of substance use disorder patients on the effectiveness of self-help groups and psychotherapy. // The 2nd International Postgraduate Conference „Psychology and behavioural sciences: bringing theory into practice”. Ciazen, Poland, 17–19 th May, 2012.
 50. Sudraba V, Rancans E, Millere I. The Emotional intelligence features of substance use disorders patients: pilot research results. // 5th International Online Medical Conference (IOMC 2012), 3rd– 4th March 2012.
 51. Sudraba V, Martinsone K. Social intelligence indicators for addiction disorder patients. // 7th Annual International Scientific Conference” New Dimensions in the development of Society”. Abstracts. Jelgava, Latvia, 6–7 th October 2011, p.67.
 52. Sudraba V. The Emotional intelligence features of narcological profile patients: Pilot research project results. // 14th conference of “Bridging Eastern and Western Psychiatry”. Jurmala, Latvia, 10–13 th June 2011.
 53. Sudraba V, Millere I, Rancans E. Health care and therapy possibilities for addiction patient in Latvia.// P–01–012, p.43. WFSBP Congress 2011, 10th World Congress of Biological Psychiatry, Prague, Czech Republic, 29th May – 2nd June 2011. P-01-012, p.43.
 54. Sudraba V, Rancans E. Effectiveness of psychotherapy and self-help groups in treatment of substance use disorders patients //International Practice Scientific Conference “Expert Assessment, Psychiatric, Psychotherapeutic, Psychological and Judicial Aspects of Stress-Related Disorders”, Lviv, Ukraine, 3-4th June 2011.
 55. Sudraba V, Dave V. Narcological help from the viewpoint of Latvian doctors and patients.// 1st International Health Science Conference. Abstract book. Kaunas, Lithuania, 26–28 th May 2011, pp 58-59.
 56. Sudraba V, Millere I, Rancāns E, Dāve V. Latvijas ārstu viedoklis par narkoloģisko aprūpi un palīdzību ekonomiskās krīzes periodā. 46.– 47.lpp. // International interdisciplinary scientific conference „Crisis and its management capabilities”. Conference Programme and Abstracts. 4-5 March 2011. – Rīga: Drukātava, 2011, 46.-47.lpp. 
 57. Sudraba V, Rancans E, Dave V, Pelne-Berzina I. Awareness of doctors of health care and possible therapy methods for dependant patients in Latvia.  // 3rd International Interdisciplinary Scientific Conference „Society, Health, Welfare”. Abstracts. Riga, 11–12 th November 2010; p.90-91.
 58. Sudraba V, Pelne-Berzina I. Models of narcological help and their effectivity: self-evaluation of patients. // 13th conference of “Bridging Eastern and Western Psychiatry”. Kyiv, Ukraine, 10–13 th June 2010.
 59. Sudraba V, Millere I, Rancāns E. Dažādu Latvijas reģionu ārstu skatījums uz narkoloģisko situāciju valstī. // 2012.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2012.- 94.lpp.
 60. Sudraba V, Rancāns E, Millere I. Narkoloģiskās ārstēšanas metodes dažādu specialitāšu ārstu skatījumā. // 2012.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2012.- 95.lpp.
 61. Sudraba V, Mārtinsone K. Sociālā intelekta rādītāji narkoloģiskiem pacientiem. // 2012.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2012.- 96.lpp.
 62. Gravins V, Sudraba V. Psihotiski traucējumi alkohola atkarības pacientiem, hospitalizētiem Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Narkoloģiskās palīdzības dienestā 2010. gadā. // 2012.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2012.- 114.lpp.
 63. Sudraba V, Rancāns E, Millere I. Latvijas ārstu viedoklis par narkoloģisko palīdzību, tās trūkumiem un nepieciešamiem uzlabojumiem. // 2011.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2011.- 95.lpp.
 64. Sudraba V, Rancāns E, Millere I. Pašpalīdzības grupu un psihoterapijas apmeklētība un efektivitāte narkoloģisko pacientu pašvērtējumā.// 2011.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2011.- 96.lpp.
 65. Sudraba V, Rancāns E, Millere I, Pūce S. Narkoloģiskā palīdzība Latvijas ārstu un pacientu skatījumā. // 2011.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2011.- 97.lpp.
 66. Pūce S, Rancāns E, Sudraba V. Psiholoģiskās izglītošanas nozīme garīgi slimo pacientu ārstēšanā. // 2011.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2011.- 350.lpp.
 67. Судраба В, Ранцан Э, Миллере И. Возможности наркологической помощи в Латвии. Tēzes15. Krievijas psihiatru kongresam Maskavā 2010.g. 9.-12.novembris
 68. Sudraba V, Rancāns E, Pūce S. Ārstu informētība par narkoloģisko palīdzību Latvijā: pilotpētījuma rezultāti. // 2010.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2010.- 57.lpp. 
 69. Sudraba V, Mārtinsone K, Vagale A. Izvērtēšanas un novērtēšanas problemātika drāmas terapijā atkarīgiem pacientiem. // 2010.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2010.- 437.lpp. 
 70. Sudraba V, Rancāns E, Millere I. Narkoloģijas pacientu izmantoto palīdzības veidu un to efektivitātes pašnovērtējums: pilotpētījuma rezultāti. // 2010.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2010.- 56.lpp. 
 71. Pūce S, Rancāns E, Sudraba V, Kozlovska M. Psiholoģiskās izglītošanas pieredze garīgi slimo pacientu ārstēšanā. // 2010.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2010.- 339.lpp. 
 72. Vagale A, Sudraba V. Drāmas terapijas metožu un tehniku izmantošana supervīzijā atkarības jomā strādājošiem speciālistiem. // 2010.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2010.- 441.lpp. 
 73. Sudraba V.  Minesotas programmas loma ķīmiski atkarīgo atveseļošanā. // 6.Latvijas ārstu kongress. 2009.gada 19.-21.jūnijs. Tēzes. Rīga: LĀB sabiedrība, 2009. – 88. lpp. 
 74. Sudraba V. Mākslu terapijas iespējas un loma no alkohola, narkotikām un azartspēlēm atkarīgu personu atveseļošanā. // 7. starptautiskā mākslu terapijas konference „Mūsdienu mākslas terapija – teorija un prakse”. Rīga: RSU, 2009. – 51. – 52.lpp. 
 75. Sudraba V.  Potentiality and role art therapy in rehabilitation of alcohol, drugs and gambling addicted persons.  // 7th International Arts therapies conference „Contemporary arts therapies – theory and practice”. Abstract book. – Riga: RSU, 2009. – pp. 52 – 53
 76. Судраба В, Пуце С, Ранцан Э.  Наркологическая помощь в Латвии. // 2. Austrumeiropas psihiatru  kongress, Maskava, 2009.gada 27.-30.oktobris.
 77. Sudraba V, Vagale A. Drāmas terapija. // Mākslu terapija. Sastād. Mārtinsone K. Rīga: RaKa, 2010. 
 78. Sudraba V, Vagale A. Teātra mākslas tehnikas un metodes.// Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā. Rīga: RaKa, 2010.,144.-185. lpp.
 79. Sudraba V, Vagale A. Supervīzija drāmas terapijā.// Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. Sastād. Mārtinsone K. Rīga: Drukātava, 2009.- 148.-158.lpp.
 80. Lāne V. „Atkarība kā jūtu slimība”, „Psiholoģijas Pasaule” 2005, Nr. 6    
 81. Lāne V. „Pasakas, mīti un patiesība par atkarību”, „Psiholoģijas Pasaule” 2005, Nr.10, 24.-31.lpp. 
 82. Lāne V. „Slims, nevis  slikts”, „Psiholoģijas Pasaule” 2005, Nr.11, 34.-37.lpp.
 83. Lāne V. „Minesotas programma kā izvēles metode atkarību ārstēšanā”, „Psiholoģijas Pasaule” 2005, Nr. 10 ,32.-35.lpp   
 84. Lāne V. „Līdzatkarība”, „Psiholoģijas Pasaule” 2006, Nr. 3,41.-45.lpp., Nr.4(turp.)